Monitor Polski

M.P.2020.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód (M.P. poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest:

1) koordynacja działań mających na celu wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną na podstawie dokumentu "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych";

2) wypracowanie wskazówek ukierunkowanych na rozwój i doskonalenie wdrażanych rozwiązań;

3) koordynacja wdrożenia przyjętych rozwiązań z zakresu, o którym mowa w pkt 1, wynikających z prawa Unii Europejskiej.";

2) w § 2:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) opracowanie koncepcji wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67) w zakresie dowodu osobistego;",

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrażania produktów Projektu e-Dowód oraz utrzymania, rozwoju i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;

4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu e-Dowód oraz rozwoju i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia wydawania dowodu osobistego:

a) z warstwą elektroniczną (e-Dowodu),

b) z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) zawierającą dwie dane biometryczne (wizerunek twarzy i dwa odciski palców);",

d) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) koordynowanie prac rozwojowych w zakresie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, obejmujących w szczególności wdrożenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zawierającą dwie dane biometryczne (wizerunek twarzy i dwa odciski palców);

9) uzgadnianie z członkami Komitetu działań w zakresie komunikacji i promocji dowodów osobistych, o których mowa w pkt 6.";

3) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący Komitetu - Minister Cyfryzacji lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;";

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na 6 miesięcy.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.