Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu.

Monitor Polski

M.P.2024.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu (M.P. z 2023 r. poz. 244) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostali członkowie Komitetu - po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

c) Dyrektora Centrum e-Zdrowia,

d) Głównego Inspektora Sanitarnego,

e) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

f) Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.