Monitor Polski

M.P.2020.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (M.P. poz. 722 oraz z 2019 r. poz. 764) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw transportu;

3) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw informatyzacji;

4) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedzialny za przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

5) pozostali członkowie Komitetu zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,

b) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,

c) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

d) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,

e) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,

f) Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Informatyzacji albo jego zastępca.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Przewodniczący Komitetu oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

5. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.";

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.