Monitor Polski

M.P.2016.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju (M.P. poz. 220) w § 3 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.