Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.1120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 240
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349 oraz z 2020 r. poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zadaniem Komitetu jest w szczególności:

1) rozpatrywanie spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;

2) inicjowanie i koordynowanie spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;

3) przedstawianie rekomendacji w zakresie rozwiązań w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju, zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu;

4) zlecanie członkom Komitetu oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez członka Komitetu zadań w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu lub zgłoszonych przez członków Komitetu i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych zadań;

5) rozstrzyganie wybranych, zgłoszonych przez członków Komitetu lub członków Rady Ministrów i zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu, rozbieżności w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.";

2)
w § 7:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Aktywów Państwowych,

b) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

c) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,

d) Minister Cyfryzacji,

e) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

f) Minister Infrastruktury,

g) Minister Klimatu i Środowiska,

h) Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

i) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Minister do Spraw Unii Europejskiej,

k) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby i podmioty niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2.";

3)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.";

4)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym członków Komitetu oraz osoby i podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1b, 2 i 3.

2. Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą się wypowiadać w toku posiedzenia,

3) możliwość prowadzenia głosowań dotyczących rozstrzygnięć Komitetu

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do posiedzeń, których zakres tematyczny może dotyczyć informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.";

5)
po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, udzielają Komitetowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i udostępniają dokumenty.";

6)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze oraz zespoły doradczo-eksperckie, w celu realizacji zadań określonych przez Komitet albo Przewodniczącego Komitetu.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.