Monitor Polski

M.P.2008.13.137

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) ogłasza się, że:
1) zmiana wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działania 4.5 "Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe" operacji 4.5.3 "Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów" oraz działania 5.1 "Pomoc techniczna", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" przyjętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2027 oraz z 2007 r. Nr 103, poz. 711) została ogłoszona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl;
2) zmiana wzorów wniosków, o których mowa w pkt 1, jest stosowana od dnia ogłoszenia komunikatu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.