Zmiana wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

Monitor Polski

M.P.2019.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. poz. 329, z 2016 r. poz. 232 i 1248 oraz z 2018 r. poz. 734).
W tabeli:
1)
lp. 38 otrzymuje brzmienie:
38.Art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2008/71/WE§ 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 2505), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz"

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. poz. 1680), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR"

Rolnik prowadzi księgę rejestracji świń w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do świń

- dokonując wpisów do księgi rejestracji świń w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, lub 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, w przypadku księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. Księga rejestracji świń w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2)
lp. 40 i 41 otrzymują brzmienie:
40.Art. 4 ust. 2 lit. c dyrektywy Rady 2008/71/WEArt. 25 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR

Rolnik przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji świń przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji świń nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji świń w formie elektronicznej przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do świń.

41.Art. 5 dyrektywy Rady 2008/71/WEArt. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 2a ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

§ 1 ust. 3, § 3 ust. 3, § 4, § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń"

Rolnik jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, rolnik jest obowiązany bezzwłocznie, nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru.

3)
lp. 44 i 45 otrzymują brzmienie:
44.Art. 7 ust. 1 tiret pierwsze i ust. 5 rozporządzenia nr 1760/2000§ 2 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR

Rolnik prowadzi księgę rejestracji bydła w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła

- dokonując wpisów do księgi rejestracji bydła w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

45.Art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w związku z art. 7 ust. 5 tego rozporządzeniaArt. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt § 2 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMRPosiadacze bydła zgłaszają fakt urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia.
4)
uchyla się lp. 46;
5)
lp. 48 otrzymuje brzmienie:
48.Art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1760/2000 w związku z art. 7 ust. 5 tego rozporządzeniaArt. 25 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR

Art. 38 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rolnik prowadzi księgę rejestracji bydła w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła.

Rolnik przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji bydła nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji bydła w formie elektronicznej przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła. Księga rejestracji bydła w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Księga rejestracji bydła jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

6)
lp. 50 i 51 otrzymują brzmienie:
50.Art. 5 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004§ 2 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR

Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz

- dokonując wpisów do księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

51.Art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 21/2004 w związku z art. 5 ust. 4 tego rozporządzeniaArt. 25 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

§ 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

§ 2, § 3, § 5 i § 6 rozporządzenia w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR

Art. 38 ust. 8 pkt 4-6 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz. Rolnik przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji owiec oraz księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz w formie elektronicznej przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz.

Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

7)
lp. 55 otrzymuje brzmienie:
55.Art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 w związku z art. 3 tego rozporządzeniaArt. 20a ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzątRolnik, który posiada owce lub kozy, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu owiec lub kóz przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).