Monitor Polski

M.P.1997.47.456

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 68 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488) zarządzam, co następuje:
§  1. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 29 lipca 1997 r. powołuję Pana Andrzeja Piłata na stanowisko Ministra - członka Rady Ministrów.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.