Zmiana w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.617

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lipca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 201/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI W YBORCZEJ
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 171 § 3 oraz art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Piotra Telusiewicza w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie.
Powołuje się Mariusza Grzegorza Żuławskiego do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.