Monitor Polski

M.P.2020.401

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 56
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078 oraz z 2020 r. poz. 284) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2015 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Przewodniczący Komitetu może na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej zarządzić rozpatrzenie i rozstrzygnięcie lub uzgodnienie projektu dokumentu w drodze korespondencyjnej, zwanej dalej "trybem obiegowym".

2. W przypadku innych projektów dokumentów niż projekty ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów tryb obiegowy może zarządzić także sekretarz Komitetu.

3. W przypadku zarządzenia rozpatrzenia i rozstrzygnięcia lub uzgodnienia projektu dokumentu w trybie obiegowym, innego niż projekt ustawy albo rozporządzenia Rady Ministrów, termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu nie może być krótszy niż 1 dzień.

4. W odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów termin, o którym mowa w ust. 3, nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.

5. W przypadku gdy projekt dokumentu, inny niż projekt ustawy albo rozporządzenia Rady Ministrów, wymaga niezwłocznego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia lub uzgodnienia, w szczególności ze względu na terminy związane z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, termin, o którym mowa w ust. 3, za zgodą Przewodniczącego Komitetu może zostać skrócony.

6. Projekt dokumentu, skierowany odpowiednio do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia lub uzgodnienia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli żaden z członków Komitetu w wyznaczonym terminie nie wyraził na piśmie zastrzeżeń do przyjęcia dokumentu lub proponowanej treści rozstrzygnięcia lub uzgodnienia, lub nie sformułował uwag w odniesieniu do dokumentu lub treści rozstrzygnięcia lub uzgodnienia albo jeśli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione. W odniesieniu do projektów dokumentów podlegających rozpatrzeniu i uzgodnieniu stosuje się odpowiednio przepis § 15 ust. 5.

7. W odniesieniu do dokumentów rozpatrywanych w trybie obiegowym przepisy § 23 ust. 1, 2 oraz 4 stosuje się odpowiednio.

8. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu wymaga odpowiednio rozpatrzenia i rozstrzygnięcia lub uzgodnienia przez Komitet na posiedzeniu.

9. Sekretarz Komitetu informuje członków Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, o dokumentach rozstrzygniętych lub uzgodnionych przez Komitet w trybie obiegowym.

10. Sekretarz Komitetu regularnie przedstawia członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, informację o rozstrzygnięciach i uzgodnieniach dokonanych przez Komitet w trybie obiegowym.";

2) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Sekretarzem Komitetu do Spraw Europejskich jest powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego tego Komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną właściwą dla koordynacji polityki europejskiej i obsługi prac tego Komitetu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.