Monitor Polski

M.P.2017.415

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 34
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 634) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4558 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla Województwa Opolskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO012, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9364 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9364", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 2225 final z dnia 19 kwietnia 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 491 446 973 euro, w tym 54 156 945 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 145 215 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi odpowiednio 2 224 780 446,77 zł, w tym 245 168 490,02 zł i 45 927 388,31 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
163,79182 343 58136,21103 488 901
285,0029 784 34715,005 256 062
385,00137 904 15415,0024 336 028
481,6949 214 48118,3111 034 499
585,0044 714 48115,007 890 791
685,0034 171 58515,006 030 280
7100,0013 314 3440,000
ogółem na RPO75,67491 446 97324,33158 036 561
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.