Monitor Polski

M.P.2017.411

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 30
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 85 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 637) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4207 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Dolnośląskie w Polsce, CCI 2007PL161PO005, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9362 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9362", decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 2902 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 1299 final z dnia 2 marca 2016 r" przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 240 184 092 euro, w tym 15 754 748 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 11 284 465 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi odpowiednio 5 614 313 384,48 zł, w tym 71 321 744,20 zł i 51 084 773,06 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362 ";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
167,20297 842 73632,80145 375 621
298,0097 051 5912,001 980 644
390,00273 196 91410,0030 355 213
495,00128 759 9285,006 776 838
585,0036 394 34715,006 422 532
690,00108 479 48710,0012 053 276
785,0099 050 31615,0017 479 468
8100,0052 722 9700,000
990,00107 160 01310,0011 906 668
10100,0039 525 7900,000
ogółem na RPO84,221 240 184 09215,78232 350 260
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.