Monitor Polski

M.P.2017.410

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 31
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 663) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Kujawsko-Pomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO006, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 3009 final z dnia 19 maja 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 996 053 121 euro, w tym 36 432 854 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 616 447 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., wynosi odpowiednio 4 307 929 748,33 zł, w tym 157 572 093,55 zł i 37 266 133,28 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
182,77265 506 29317,2355 286 680
283,79117 924 47416,2122 810 202
385,00125 657 71515,0022 174 891
494,4866 520 5825,523 884 369
584,72258 773 40715,2846 665 896
685,0047 550 19115,008 391210
785,0085 590 34415,0015 104 178
895,1428 530 1154,861 456 655
ogółem na RPO85,00996 053 12115,00175 774 081"
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.