Monitor Polski

M.P.2017.408

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 37
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 83 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 669) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w regionie Świętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9871 z dnia 22 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9871", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 2062 final z dnia 6 kwietnia 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 769 528 014 euro, w tym 33 478 839 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 241 909 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi odpowiednio 3 483 653 319,38 zł, w tym 151 558 704,15 zł i 46 365 122,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
184,48130 645 30815,5224 000 000
283,25121 139 49016,7524 377 559
387,26202 507 14012,7429 557 901
483,98110 068 11416,0221 000 000
582,43108 871 09017,5723 212 545
684,5274 522 65415,4813 651 057
7100,0021 774 2180,000
ogółem na RPO85,00769 528 01415,00135 799 062"
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.