Monitor Polski

M.P.2017.407

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 39
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5084 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Zachodniopomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO016, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 3090 z dnia 12 maja 2010 r., decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 8898 final z dnia 4 grudnia 2015 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 862 807 404 euro, w tym 12 800 733 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 14 569 372 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 905 929 117,91 zł, w tym 57 948 918,29 zł i 65 955 547,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
185,00250 753 89915,0044 250 689
283,07225 159 58016,9345 888 428
385,0042 000 00015,007 411 765
485,3061 280 00014,7010 556 942
585,0074 935 65515,0013 223 940
685,00114 280 74515,0020 167 190
785,0061 980 00015,0010 937 647
8100,0032 417 5250,000
ogółem na RPO85,00862 807 40415,00152 436 601"
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.