Monitor Polski

M.P.2017.412

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 89 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. z 2013 r. poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4206 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Małopolska w Polsce, CCI 2007PL161PO010, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9375 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9375", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 3580 final z dnia 7 czerwca 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 355 863 222 euro, w tym 39 386 870 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 26 201 950 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi odpowiednio 6 137 992 805,99 zł, w tym 178 304 360,49 zł i 118 616 227,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
195,00162 841 2305,008 570 591
290,00163 708 69810,0018 189 855
385,00101 004 03615,0017 824 242
485,00418 336 45715,0073 824 081
585,00175 397 05315,0030 952 421
670,84175 183 80429,1672 114 452
785,0098 003 51615,0017 294 738
895,2410 000 3994,76499 601
9100,0051 388 0290,000
ogółem na RPO85,001 355 863 22215,00239 269 981
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.