Zmiana uchwały w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. - M.P.2019.405 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Monitor Polski

M.P.2019.405

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 69/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 821) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji, z wyłączeniem wyborów ponownych, pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę komisji (Obwodowa Komisja Wyborcza) i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.