Zmiana uchwały w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w... - M.P.2019.886 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju.

Monitor Polski

M.P.2019.886

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 243/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 884 i 885) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 2 w pkt 1:
po lit. i dodaje się lit. ia oraz ib w brzmieniu:

"ia) 669,00 mm na 431,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 14 posłów, zarejestrowano 8 list kandydatów,

ib) 751,50 mm na 431,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 14 posłów, zarejestrowano 9 list kandydatów,",

b)
w ust. 5 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ia - załącznik nr 9a do uchwały;

9b) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ib - załącznik nr 9b do uchwały;";

2)
w § 5:
a)
w ust. 3 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ia - po 28 kratek przy 8 listach;

9b) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ib - po 28 kratek przy 9 listach;",

b)
w ust. 6 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ia - załącznik nr 26a do uchwały;

9b) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ib - załącznik nr 26b do uchwały;";

3)
po załączniku nr 9 dodaje się załącznik nr 9a i 9b w brzmieniu odpowiednio załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
4)
po załączniku nr 26 dodaje się załącznik nr 26a i 26b w brzmieniu odpowiednio załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR