Monitor Polski

M.P.2019.885

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 225/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 884) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 w pkt 1:
po lit. k dodaje się lit. ka w brzmieniu:

"ka) 586,50 mm na 484,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 16 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów,",

w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

"n) 586,50 mm na 580,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się 20 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów;",

b) w ust. 5:
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ka - załącznik nr 11a do uchwały;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. n - załącznik nr 13a do uchwały;";

2) w § 5:
a) w ust. 3:
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka - po 32 kratki przy 7 listach;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n - po 40 kratek przy 7 listach;",

b) w ust. 6:
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka - załącznik nr 28a do uchwały;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n - załącznik nr 30a do uchwały;";

3) po załączniku nr 11 dodaje się załącznik nr 11a w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
4) po załączniku nr 13 dodaje się załącznik nr 13a w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) po załączniku nr 28 dodaje się załącznik nr 28a w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) po załączniku nr 30 dodaje się załącznik nr 30a w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4