Monitor Polski

M.P.2019.391

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 66/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 277 i 362) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

wzór