Monitor Polski

M.P.2016.1128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 353 oraz z 2016 r. poz. 230) po pkt 44 dodaje się pkt 44a w brzmieniu:

"44a. W referendum lokalnym obwodowe i terytorialne komisje do spraw referendum oraz komisarze wyborczy mogą wykorzystywać testowo system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych dostarczony przez Krajowe Biuro Wyborcze.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.