Monitor Polski

M.P.2016.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706, z 2014 r. poz. 1871 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 353) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 13:
a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Za prawidłowo udzielone poparcie należy uznać, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce "Adres zamieszkania" popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się podpis obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem;",

b) po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a w brzmieniu:

"3a) podana została data udzielenia poparcia; brak wskazania daty udzielenia poparcia lub podanie daty wcześniejszej niż data powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;";

2) w pkt 14 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Osoba sprawdzająca dołącza do każdej strony wykazu kartkę o treści: "podpisów ogółem .............................., podpisów prawidłowych ................................., podpisów wadliwych ..........................., w tym: brak podpisu ................................, wadliwie podane nazwisko lub imię ........................, wadliwie podany adres .........................................., wadliwie podany nr PESEL ............................, wadliwie podana data poparcia, brak prawa wybierania ....................... ";

3) w pkt 29 skreśla się zdanie trzecie;
4) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30. W referendum lokalnym przeprowadza się głosowanie przez pełnomocnika. Do głosowania przez pełnomocnika mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 61 Kodeksu wyborczego wraz z odpowiednio zmodyfikowanymi wzorami wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania, a także wykazu sporządzanych aktów pełnomocnictwa do głosowania.";

5) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33. W referendum lokalnym przeprowadza się głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne. Do głosowania korespondencyjnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzeń właściwych ministrów oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej stosowanych w wyborach samorządowych, dotyczące głosowania korespondencyjnego w tych wyborach, wraz z odpowiednio zmodyfikowanymi wzorami określonymi w tych uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej.";

6) w pkt 36 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Informacje te sporządza się na wzór informacji Państwowej Komisji Wyborczej wydanej w związku z ostatnimi wyborami przeprowadzonymi przed zarządzeniem referendum, w szczególności podając terminy wynikające z kalendarza czynności w danym referendum.";

7) po pkt 37 dodaje się pkt 37a i 37b w brzmieniu:

"37a. W referendum lokalnym stosuje się odpowiednio art. 37d § 1 Kodeksu wyborczego. Wzór informacji o referendum przygotowuje komisarz wyborczy na podstawie sporządzonej przez Państwową Komisję Wyborczą informacji stosowanej w wyborach samorządowych.

37b. Od dnia 1 lipca 2016 r. w referendum lokalnym głosowanie przeprowadza się przy pomocy przezroczystych urn do głosowania. Osoba uprawniona może wrzucić kartę lub karty do głosowania do urny w kopercie na kartę. Dostępność kopert na karty do głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum zapewnia wójt. Wrzucenie do urny ważnej karty bez koperty lub w innej kopercie niż wydana przez obwodową komisję do spraw referendum nie powoduje nieważności karty ani nieważności głosu.";

8) uchyla się pkt 39;
9) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40. W przypadku wątpliwości związanych z przeprowadzaniem głosowania w obwodach obwodowe komisje do spraw referendum powinny kierować się odpowiednio wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczącymi zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania wydanymi w związku z ostatnimi wyborami przeprowadzonymi przed zarządzeniem referendum. Komisarze wyborczy, w związku z art. 167 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, mogą sporządzić stosowny wyciąg z wytycznych, ewentualnie dostosowując poszczególne regulacje do specyfiki danego referendum.";

10) uchyla się pkt 42;
11) po pkt 48 skreśla się wyrazy "Zastosowanie wspomagania informatycznego" i uchyla się pkt 49-52;
12) w pkt 53 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Komisarz wyborczy przekazuje wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, odpis protokołu terytorialnej komisji do spraw referendum, w celu ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";

13) w pkt 54 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

"Wydatki komisarza wyborczego, o których mowa w art. 40 ust. 4 ustawy, obejmują jedynie koszty bezpośrednio związane z czynnościami komisarza, w tym koszt ogłoszenia postanowienia o przeprowadzeniu referendum (art. 25 ust. 2 ustawy), koszt przygotowania kart do głosowania i dostarczenia ich do obwodowych komisji (art. 52 ust. 2 ustawy) oraz koszty dotyczące sporządzenia nakładek na karty do głosowania w alfabecie Brailleʼ a. a także materiału informacyjnego o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, przekazywanego przez komisarza wyborczego na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum.";

14) pkt 55 otrzymuje brzmienie:

"55. Do dokumentów z referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 § 2 Kodeksu wyborczego.";

15) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

"56. Przepisy art. 14a ustawy mają również zastosowanie do wykazów podpisów nieprzekazanych komisarzowi wyborczemu przez inicjatora wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.