Monitor Polski

M.P.2019.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 59/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 161 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 18/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. poz. 315) pkt II.8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku zgłoszenia kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów okręgowa komisja wyborcza występuje do Ministra Cyfryzacji z zapytaniem o udzielenie informacji w sprawie oświadczenia stwierdzającego, że kandydat nie został pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.