Monitor Polski

M.P.2018.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. poz. 969) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 67 ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) jeśli aplikacja nie sygnalizowała błędów lub zostały one usunięte, drukowane są protokoły głosowania.

Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokołu nie zwalniają komisji posiadającej obsługę informatyczną z obowiązku wprowadzenia do aplikacji danych ze sporządzonych ręcznie projektów protokołów głosowania;

5) komisja zobowiązana jest sprawdzić zgodność danych z wydrukowanych protokołów z ustalonymi wynikami głosowania; sprawdzenia dokonuje się poprzez odczytanie na głos danych z wydrukowanych protokołów i porównanie ich z danymi z projektów protokołów przekazanych osobie odpowiedzialnej za obsługę informatyczną komisji.";

2) pkt 69 otrzymuje brzmienie:

"69. W przypadku wydrukowania z aplikacji protokołów głosowania jakakolwiek zmiana dokonana w protokole powoduje konieczność ponownego wydrukowania wyłącznie tego protokołu.";

3) pkt 71 otrzymuje brzmienie:

"71. Każda komisja posiadająca obsługę informatyczną, po podpisaniu protokołów głosowania i opatrzeniu ich pieczęcią komisji, ma obowiązek wprowadzenia danych z protokołów do sieci elektronicznego przekazywania danych, tj. do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW). W imieniu komisji dokonuje tego osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną komisji.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.