Monitor Polski

M.P.2016.1125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018 (M.P. z 2015 r. poz. 66) w części wstępnej pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wyborach w toku kadencji organy wyborcze wykorzystują testowo system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych dostarczony przez Krajowe Biuro Wyborcze, w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Niezależnie od wykorzystywania tego systemu organy wyborcze mogą posługiwać się także dostępnymi programami komputerowymi służącymi do obliczeń matematycznych.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.