Monitor Polski

M.P.2016.677

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 1011, z 2014 r. poz. 1217 oraz z 2015 r. poz. 514, 536 i 1059) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. NBP prowadzi ewidencję sprzedaży złotych monet, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 4 i 5, spełniających kryteria określone w art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

4. Odbiorcy indywidualni nabywający złote monety, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL - imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców.

5. NBP przechowuje dane, o których mowa w ust. 4, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym.";

2) w załączniku nr 1 w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez NBP (administrator danych) w celu realizacji zamówień, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym oraz w celach archiwizacyjnych.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.