Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Monitor Polski

M.P.2015.536

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:
W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 1011, z 2014 r. poz. 1217 oraz z 2015 r. poz. 514) w załączniku nr 1 do uchwały § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zwrot zakupionych wartości kolekcjonerskich

1. Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w oddziale okręgowym NBP w Warszawie.

2. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt klienta na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem "Sklep internetowy", w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.

3. Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych, wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty, wraz z kosztami przesyłki:

1) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

2) na rachunek karty, którą dokonano płatności.

4. Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w oddziale okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty:

1) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

2) na rachunek karty, którą dokonano płatności, lub

3) w formie gotówki w oddziale okręgowym w Warszawie.".

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.