Monitor Polski

M.P.2016.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (M.P. poz. 701) w art. 2 wyraz "piętnastu" zastępuje się wyrazem "szesnastu".

Art.  2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.