Monitor Polski

M.P.2019.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 39
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO (M.P. poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Wykonawca Programu może powierzać realizację zadań Programu podmiotowi pełniącemu państwową służbę geologiczną, organom i jednostkom podległym Wykonawcy Programu albo przez niego nadzorowanym oraz - na podstawie porozumienia - innym jednostkom sektora finansów publicznych.

4. Powierzając realizację zadań Programu, Wykonawca Programu wskazuje zakres powierzonych zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

5. Podmioty, którym powierzono realizację zadań Programu, przedstawiają Wykonawcy Programu, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, roczną informację o realizacji zadań Programu za rok poprzedni oraz harmonogram prac na rok następny.";

2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę Programu lub podmiot, któremu powierzono realizację zadań Programu, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyodrębniony rachunek Wykonawcy Programu albo tego podmiotu, otwarty dla Programu, zwany dalej "rachunkiem Programu".",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Środki inne niż te, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek Programu na podstawie umowy zawartej z finansującym przez Wykonawcę Programu albo podmiot, któremu powierzono realizację zadań Programu.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.