Monitor Polski

M.P.2017.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" (M.P. poz. 1124) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą:

1) 2016 r. - 1 464 537 zł;

2) 2017 r. - 8 589 798 zł;

3) 2018 r. - 59 082 553 zł;

4) 2019 r. - 159 811 678 zł;

5) 2020 r. - 191 541 934 zł;

6) 2021 r. - 126 580 000 zł;

7) 2022 r. - 126 400 000 zł;

8) 2023 r. - 126 040 000 zł;

9) 2024 r. - 118 300 000 zł;

10) 2025 r. - 27 300 000 zł.";

2) w załączniku do uchwały:
a) w rozdziale VII CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU TEMATYCZNEGO PROGRAMU:
w pkt 1 INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH w ppkt 1.1:
-- wyrazy "Czas realizacji: 2016-2019" zastępuje się wyrazami "Czas realizacji: 2016-2020",
-- wyrazy "w punkcie 1.3" zastępuje się wyrazami "w podpunkcie 1.3",
w pkt 2 ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE w ppkt 2.2 wyrazy "Czas realizacji: 2016-2018" zastępuje się wyrazami "Czas realizacji 2016-2019",
b) w rozdziale IX PRZEWIDYWANE WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH DLA ICH OSIĄGNIĘCIA tabela otrzymuje brzmienie:
I rok realizacji

(2016)

II rok realizacji

(2017)

III rok realizacji

(2018)

IV rok realizacji

(2019)

V rok realizacji

(2020)

VI rok realizacji

(2021)

VII rok realizacji

(2022)

VIII rok realizacji

(2023)

IX rok realizacji

(2024)

X rok realizacji

(2025)

rocznie10 90028 50045 60019 50020 50016 00039 470
narastająco10 90039 40085 000104 500125 000141 000180 470
c) w rozdziale X ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU tabela otrzymuje brzmienie:
Program w kolejnych latachMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Warszawski
20161 464 537130 810
20178 589 798357 182
201859 082 5533 723 625
2019159 811 6784 888 884
2020191 541 9343 399 499
2021126 580 0002 500 000
2022126 400 0002 500 000
2023126 040 0002 500 000
2024118 300 0002 500 000
202527 300 0002 500 000
Ogółem:945 110 500 zł25 000 000 zł
d) załącznik nr 1 do załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ "UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2025"

Lp.InwestycjaLata realizacjiŁącznie nakłady do sfinansowania z budżetu państwa

(w złotych)

Łącznie nakłady do sfinansowania ze środków własnych (w złotych)Wartość programu ogółem

(w złotych)

1INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH
1.1Budynek naukowo-dydaktyczny,

ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap

2016-2020134 340 0004 300 000138 640 000
1.2Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)2017-2021132 635 0002 500 000135 135 000
1.3Budynek naukowo-dydaktyczny dla ekonomii i nauk pokrewnych2018-202173 200 0001 000 00074 200 000
Modernizacja budynku Szturmowa 4 na potrzeby dydaktyczne2020-202328 900 000250 00029 150 000
1.4Budynek naukowo-dydaktyczny (językoznawstwo, socjologia, media cyfrowe)2022-202567 460 0002 500 00069 960 000
2ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE
2.1Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec2021-2025122 340 0003 500 000125 840 000
2.2Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych - Ochota2021-202440 840 000500 00041 340 000
BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych2016-201910 350 0002 450 00012 800 000
2.3Budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota2022-202525 140 000300 00025 440 000
2.4Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)2018-20209 540 000-9 540 000
Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego2018-202017 255 500750 00018 005 500
2.5Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-biurowe2023-20253 710 000-3 710 000
3PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
3Modernizacja i rozbudowa budynku ul. Hoża 69 dla Uniwersytetu Otwartego2018-202135 090 000950 00036 040 000
4WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
4Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Furmańska (nauki społeczne, współpraca z biznesem, centrum innowacji społecznych)2019-2022134 650 0003 150 000137 800 000
5EKSPERYMENTALNE CENTRUM INNOWACJI W KSZTAŁCENIU
5.1Budynek naukowo-dydaktyczny

ul. Bednarska 2/4

2020-202383 050 0002 250 00085 300 000
5.2Modernizacja i wyposażenie budynku naukowo-dydaktycznego

ul. Mokotowska 16/20

2017-20198 020 000400 0008 420 000
6PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO
6.1Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu2023-202512 230 000200 00012 430 000
6.2Budowa Oficyny Wydawniczej

na Kampusie Służewiec

2017-20196 360 000-6 360 000
PODSUMOWANIE BUDŻET PAŃSTWA945 110 500
PODSUMOWANIE ŚRODKI WŁASNE UW25 000 000
OGÓŁEM970 110 500