§ 1. - Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025".

Monitor Polski

M.P.2021.994

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2021 r.
§  1. 
W uchwale nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" (M.P. poz. 1124, z 2017 r. poz. 58 oraz z 2018 r. poz. 800) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2027" ";

2)
w § 1 i § 4 wyrazy "2016-2025" zastępuje się wyrazami "2016-2027";
3)
w § 2 po wyrazie "wyższego" dodaje się wyrazy "i nauki";
4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 973 440 440 zł, z tego nakłady z budżetu państwa wynoszą 945 110 500 zł i ze środków własnych 28 329 940 zł.

2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą:

1) 2016 r. - 1 211 064 zł;

2) 2017 r. - 2 357 542 zł;

3) 2018 r. - 12 107 262 zł;

4) 2019 r. - 35 139 507 zł;

5) 2020 r. - 68 407 510 zł;

6) 2021 r. - 130 227 000 zł;

7) 2022 r. - 187 625 000 zł;

8) 2023 r. - 131 583 316 zł;

9) 2024 r. - 123 116 713 zł;

10) 2025 r. - 87 416 314 zł;

11) 2026 r. - 120 324 000 zł;

12) 2027 r. - 45 595 272 zł.";

5)
w załączniku do uchwały:
a)
wyrazy "2016-2025" zastępuje się wyrazami "2016-2027",
b)
użyte w różnym przypadku wyrazy "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki",
c)
w spisie treści:
wyrazy "XI. SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA POWIERZCHNI WYBUDOWANEJ ORAZ PRZEBUDOWANEJ W RAMACH PROGRAMU." zastępuje się wyrazami "XI. SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY.",
wyrazy "Załącznik nr 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ "UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2025"." zastępuje się wyrazami "Załącznik. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ "UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2027".",
d)
w rozdziale I. CELE REALIZACJI PROGRAMU w akapicie piątym wyraz "2025" zastępuje się wyrazem "2027",
e)
w rozdziale II. PODSTAWY PRAWNE tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z art. 238 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).",

f)
w rozdziale III. INFORMACJE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU:
w akapicie piątym w tiret pierwszym wyrazy "Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - COME" zastępuje się wyrazami "Centrum Kompetencji Cyfrowych",
w akapicie szóstym w tiret pierwszym podwójne tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"–– Centrum Kompetencji Cyfrowych działa we współpracy z partnerami zewnętrznymi, oferując szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe dla przedsiębiorców, co-solving w celu znajdowania dla nich rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych; w planie są też szkolenia dla NGO's i grup obywateli zagrożonych wykluczeniem; aktualnie UW nie dysponuje odpowiednim lokalem ani infrastrukturą techniczną, które mogłyby zostać przeznaczone dla Centrum;",

g)
w rozdziale IV. PODSTAWY PROGRAMOWE w pkt 1V.2. Dokumenty krajowe w części "3. Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego" w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "przez MNiSW",
h)
w rozdziale V. SYTUACJA, POZYCJA I ROLA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM PROGRAMOWANIEM:
w pkt V.1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz pozycja i rola Uniwersytetu Warszawskiego:
––
w części "Podstawy społeczno-demograficzne wykorzystania przez UW infrastruktury sfinansowanej w ramach wieloletniego programu wsparcia UW" w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym wyraz "2025" zastępuje się wyrazem "2027",
––
w części "Sektor B+R w województwie mazowieckim" w akapicie pierwszym w zdaniu drugim wyrazy "z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" zastępuje się wyrazami "ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę",
––
tabela ANALIZA SWOT - OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI CELÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO otrzymuje brzmienie:
SzanseZagrożenia
- ustanowienie strategicznych ram UE w zakresie celu 5 SRKL: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli,

- zmiany wynikające z wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: wprowadzenie statusu uczelni badawczej opartego na kryteriach doskonałości naukowej, możliwość wdrażania polityk i strategii przez uczelnie, swoboda w zakresie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, nowe formy współpracy uczelni akademickich, tj. tworzenie federacji,

- udział uczelni w międzynarodowych sojuszach, zwiększający szansę na doskonalenie kształcenia i badań naukowych oraz rozwijanie mobilności pracowników i studentów,

- wzrost cen materiałów oraz robót budowlanych, deficyt wykwalifikowanych pracowników - zmiany na rynku usług budowlanych będą miały bezpośredni wpływ na realizację zakresu rzeczowego Programu,

- rosnące koszty utrzymania infrastruktury, w szczególności budynków dydaktycznych i laboratoryjnych, które stanowią znaczącą pozycję w budżecie uczelni,

- wzrost dysparytetu wynagrodzeń naukowców w Polsce w porównaniu do zagranicy, zachęcający do podejmowania pracy za granicą i zniechęcający do podejmowania pracy w Polsce,

- słabo rozwinięty polski system pomocy materialnej obniżający atrakcyjność podejmowania studiów w Polsce przez

- zainteresowanie władz miasta propagowaniem wiedzy (np. Festiwal Nauki) oraz ze strony szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (np. warsztaty dla licealistów w doborze właściwych kierunków studiów),

- pozytywne oddziaływanie społeczne w rejonach miasta z ośrodkami uczelnianymi,

- zainteresowanie mieszkańców i władz miasta tworzeniem pozytywnego wizerunku i klimatu miasta akademickiego w Warszawie (z "dzielnicą łacińską" na Powiślu) przyciągającego młodzież akademicką z Polski i turystów, - presja ekonomiczna na przedsiębiorców skłaniająca ich do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, zarządczych oraz do zainteresowania budowaniem nowoczesnych kompetencji zatrudnionych i nowo zatrudnianych pracowników,

- zmniejszenie dysparytetu warunków życia między Warszawą a innymi miastami europejskimi, rozwój połączeń transportowych itp. skutkujące wzrostem zainteresowania studiami i pracą w Polsce,

- rozwój programów i środków wspomagających mobilność kadr naukowych w obrębie UE i wewnątrz kraju, - społeczeństwo wiedzy/masowość kształcenia i szczególna potrzeba rozwoju kompetencji studentów, w tym społecznych/miękkich; ponadto grupą, do której kierowana jest oferta dydaktyczna uczelni, nie są już bowiem wyłącznie maturzyści i kształcący się w niej studenci, ale także absolwenci studiów oraz szeroko rozumiana społeczność lokalna - stąd potrzeba rozwoju programów LLL,

- presja na innowacyjność uczelni (UW jako lider zmiany), - potrzeba roli formującej ze strony uczelni (objaśnianie świata w związku z zanikaniem samodzielnego myślenia, "sformatowaniem", nauczanie poszukiwania, zadawania pytań, kwestionowania rzeczywistości, dociekliwości), UW od zawsze pełnił rolę drogowskazu, zdaniem respondentów badania "Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu Warszawskiego - stan, oczekiwania interesariuszy, perspektywy" społeczeństwo nadal tego oczekuje, - potrzeba aplikacyjności prac naukowych,

- konkurencja zewnętrznych podmiotów i UW w obszarze transferu wiedzy

studentów zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji rozbudowy systemów zagranicznych,

- wyrównywanie kosztów utrzymania w przekroju Polska - kraje rozwinięte, obniżające atrakcyjność studiów w Polsce, - nastawienie na skuteczność w życiu osobistym i zawodowym, co wpływa np. na utrwalanie się niskich standardów etycznych zachowań studentów, np. ściąganie na egzaminach; przyczyną jest także presja zewnętrzna, np. resortu pracy na "produkowanie" przez uczelnie pracowników,

- zmienne oczekiwania badawcze otoczenia wobec prac aplikacyjnych uczonych,

- zniechęcająca kultura wskaźników pracy akademickiej promowana przez system szkolnictwa wyższego i nauki (według pracowników naukowych "wyobraźnia ginie w punktach"),

- kryzys wartości, w tym autorytetu naukowca, kryzys relacji mistrz - uczeń (przyczyną "wysyp habilitacji"), etosu ("każdy gra do swojej bramki" - indywidualizacja), - zróżnicowanie kultur organizacyjnych między uczelniami a podmiotami współpracującymi z uczelniami

Mocne stronySłabe strony
- bardzo wysokie kwalifikacje kadry naukowej potwierdzone mierzalnymi wynikami: naukowcy UW otrzymali największą w Polsce liczbę prestiżowych grantów Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (European Research Council), największą liczbę grantów NCN-u, a 7 wydziałów UW - spośród 37 w całym kraju - uzyskało najwyższą możliwą kategorię naukową A+,

- ogromne doświadczenie kadry dydaktycznej poświadczone wyróżnieniem wielu kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną,

- udział UW w sojuszu europejskich uczelni badawczych 4EU+,

- status uczelni badawczej w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", który jest komplementarny z Programem,

- federalizacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,

- możliwość wystąpienia opóźnień w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (z następujących powodów:

1. środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom lub uczestnikom konkursu; 2. zmiany obowiązujących przepisów; 3. konieczność powtarzania postępowań),

- możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji inwestycji (zagrożenia atmosferyczne, epidemiczne, problemy z podwykonawcami),

- wymagające stałego doskonalenia narzędzia do efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej UW,

- trudności w koordynacji programów na tak dużą skalę przy tak złożonej strukturze organizacji - konieczność sprawnego zarządzania i koordynacji,

- wciąż niepełne wykorzystywanie potencjału UW wynikającego ze współpracy z otoczeniem,

- udział w kluczowych badaniach naukowych, w kontekście wyzwań naukowych i społecznych, a także w badaniach naukowych i unikatowym kształceniu na Wydziale Orientalistycznym, Wydziale Archeologii; badania prowadzone przez inne jednostki UW, np. badania nad językiem migowym, neurokognitywistyka rozwijana w ramach Pracowni Psychologii Niemowląt (BabyLab),

- współpraca z polskimi uczelniami w projektach z obszaru badań społecznych,

- certyfikaty jakości przyznane wydziałom: Lingwistyki Stosowanej w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, Zarządzania (akredytacja EQUIS), Nauk Ekonomicznych (akredytacja ACCA), Chemii (certyfikat ECTN),

- wysoka atrakcyjność studiów w UW, o czym świadczy ogromna liczba kandydatów na niektóre kierunki studiów (ponad 20 osób na miejsce), duża liczba olimpijczyków podejmujących studia w UW oraz stabilizacja liczby studentów mimo niżu demograficznego w Polsce (planowane jest stworzenie kompleksowego systemu docierania do szkół średnich i wzmacnianie współpracy z nauczycielami mającymi pod opieką uczniów zdolnych),

- wysoka motywacja studentów do pogłębiania wiedzy, potwierdzona wysokimi efektami nauczania, wyróżnieniami, nagrodami; włączanie w międzynarodowe badania młodych naukowców i studentów,

- współpraca z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, potwierdzona licznymi umowami międzynarodowymi i aktywnym udziałem w zakończonych programach ramowych UE, a obecnie w Horyzoncie 2020,

- stały wzrost liczby zajęć oferowanych w języku angielskim w UW umożliwiających wysoki poziom umiędzynarodowienia studiów,

- współpraca z władzami miasta w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych i zarządczych,

- wspieranie mobilności młodych naukowców, wzrost liczby studentów cudzoziemców w UW (źródło przychodów),

- realizacja Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, który stanowi dopełnienie programu doskonalenia nauki, - bardzo duża dynamika przyrostu liczby i wartości projektów badawczych finansowanych z zewnątrz (źródło przychodów), - doświadczenia i eksperckość w dziedzinie LLL i RPL (przewaga konkurencyjna),

- silny rozwój współpracy z otoczeniem (sektor przedsiębiorstw i NGO),

- aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej (wzrost liczby przedsięwzięć typu spin-off, wdrożeń, jako źródło przychodów),

- funkcjonowanie Uniwersytetu Otwartego UW, oferującego bardzo zróżnicowane i interesujące wykłady otwarte, - własna działalność wydawnicza Wydawnictwa UW i wydawnictw wydziałowych w roli propagatora efektów naukowych; doświadczenie prowadzenia wydawnictw "open source", doświadczenie w kształceniu na odległość, - ogromny potencjał dydaktyczny i naukowy Biblioteki UW, jednej z największych i najnowocześniejszych w Polsce - precyzyjne sformułowanie celów i zadań programu oraz wskaźników do monitorowania ich realizacji,

- wzrost kosztów utrzymania finansowany z budżetu uczelni i przychodów zewnętrznych,

- brak odpowiedniej liczby miejsc w domach studenckich spełniających standardy międzynarodowe,

- zasoby UW nie pozwalają obecnie na to, aby móc w jeszcze większym stopniu przyjmować studentów i doktorantów oraz badaczy i wykładowców z zagranicy,

- brak odpowiedniej przestrzeni dla studentów i do pracy kadry dydaktycznej oraz pracowników administracji

- duże doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz w realizacji strategicznych systemowych projektów rozwojowych,

- dobrze zdiagnozowane potrzeby rozwojowe UW - kilka strategicznych wewnętrznych badań przeprowadzonych przez UW (opinia pracowników i studentów), np. badanie "Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu Warszawskiego - stan, oczekiwania interesariuszy, perspektywy", Uniwersytet Warszawski, 15.09.2015 r., badanie "Drop out na UW - rezygnacja studentów ze studiów na UW" 2015 r., badanie "Wizerunek UW", monitoring mediów, badanie pt. "Realizacja Postanowień Europejskiej Karty Naukowca Na Uniwersytecie Warszawskim", luty 2015 r., - udostępnianie obiektów uniwersyteckich mieszkańcom Warszawy,

- międzynarodowa agenda badawcza: Centrum Kwantowych Technologii Optycznych,

- konsorcja zagraniczne: DARIAH-ERIC wspierające rozwój humanistyki cyfrowej, współpraca Wydziału Fizyki z CERN,

- wspólnoty wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): UW należy do zespołów EIT Food i EIT Climate, otrzymał zaproszenie do EIT Health (które wiąże się z federalizacją z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym),

- projekty flagowe w ramach programu Nowe Technologie i Technologie Przyszłości (Future and Emerging Technologies, FET): Time Machine, Humane AI (zaprojektowanie i wdrożenie systemów sztucznej inteligencji), Sunrise,

- duże i długoterminowe granty badawcze: granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (European Research Council) - 4 granty w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, granty dla ośrodków światowych stale współpracujących z Wydziałem Fizyki UW,

- granty instytucjonalne: grant Fundacji "Instytut Artes Liberales", grant Google,

- interdyscyplinarne jednostki UW i środowiska naukowe skupione wokół ważnych zagadnień badawczych lub metodologicznych: Instytut Studiów Społecznych im. prof. R. Zajonca, Ośrodek Badań nad Migracjami, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych - EUROREG, Laboratorium Gospodarki Cyfrowej - DELab, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego, - UW należy do Programu Ewaluacyjnego EUA (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów),

- przyrost nowoczesnej, w wymaganym standardzie, powierzchni dydaktyczno-naukowej

i)
w rozdziale VI. STRUKTURA PROGRAMU:
skreśla się akapit czwarty,
akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Mając na uwadze cele szczegółowe Programu określone w pkt 1.2., przewiduje się odpowiednio do zakresu oraz przeznaczenia danej inwestycji współdziałanie z organami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu. Każda z realizowanych inwestycji wpisuje się w więcej niż jeden cel szczegółowy Programu. Powyższe rozwiązanie pozwala na optymalne łączenie funkcji poszczególnych budynków oraz lepsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego i jego otoczenia.",

j)
rozdział VII. CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU TEMATYCZNEGO PROGRAMU otrzymuje brzmienie:

"VII. CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU TEMATYCZNEGO PROGRAMU

1. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap

Inwestycja:budowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, ul. Dobra 55
Zakres tematyczny:lingwistyka stosowana, lingwistyka komputerowa, humanistyka cyfrowa, translacja i przekład audiowizualny, socjolingwistyka, komunikacja, nowe media, językoznawstwo, kulturoznawstwo i nowoczesne technologie

Umiejętność posługiwania się językami obcymi i rozumienie różnic kulturowych jest warunkiem udanego uczestnictwa w gospodarce globalnej i procesach integracyjnych.

Zaplanowana w ramach inwestycji infrastruktura i wyposażenie pozwolą na kształcenie studentów Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzenie badań naukowych przez pracowników uczelni w oparciu o najnowocześniejsze metody językoznawstwa korpusowego, dydaktyki translacji i przekładu audiowizualnego, socjolingwistyki, lingwistyki komputerowej, także w zakresie komunikacji i nowych mediów. Realizacja inwestycji umożliwi również powołanie w tej lokalizacji centrum nauk o komunikacji, którego zadaniem będzie w szczególności wypracowanie nowych koncepcji oraz narzędzi badawczych i edukacyjnych, pozwalających na wykorzystywanie wielkich ilości informacji i danych (np. analiza Big Data, dokumentacja 3D, lingwistyka korpusowa i translatoryka komputerowa, metody wizualizacyjne). Są to techniki i technologie przyszłości rozwijane przez najbardziej zaawansowane ośrodki naukowe i firmy na świecie (np. rozwój tłumaczenia automatycznego i powiązane z tym badania nad rozpoznawaniem mowy), które w nadchodzących dekadach przyczynią się do znacznego ułatwienia komunikacji. Po zrealizowaniu inwestycji opuszczony zostanie budynek przy ul. Szturmowej 4 (którego przebudowa opisana jest w punkcie 12). Organizacja centrum nauk o komunikacji stanowić będzie wyraz zmiany postrzegania sposobu uprawiania nauk humanistycznych i społecznych. Centrum będzie nie tylko siedzibą określonych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim miejscem, w którym stworzone zostanie środowisko do intensywnego współdziałania i łączenia kompetencji obszarów i dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

2. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)

Inwestycja:budowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, Kampus Ochota
Zakres tematyczny:psychologia poznawcza, kognitywistyka, antropologia, etyka, medycyna, farmacja, chemia, biologia, matematyka i informatyka

Inwestycja zostanie zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących budynków Uniwersytetu Warszawskiego, z których korzystają wydziały matematyczno-przyrodnicze uczelni, oraz w pobliżu głównego kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzić tu będą badania o charakterze interdyscyplinarnym, które wymagają zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Prace badawcze będą koncentrowały się głównie wokół powiązania dynamicznych zmian technologicznych z osiągnięciami neurofizjologii oraz z naturalnymi predyspozycjami i potrzebami człowieka, z uwzględnieniem kontekstu społecznego.

3. Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec

Inwestycja: budowa domu studenckiego

Lokalizacja: Warszawa, Kampus Służewiec

4. Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec

Inwestycja: przebudowa domu studenckiego

Lokalizacja: Warszawa, Kampus Służewiec

Opis łączny dla inwestycji, o których mowa w pkt 3 i 4

Liczba obcokrajowców studiujących w Uniwersytecie Warszawskim stale wzrasta. Dotyczy to zarówno studiów licencjackich i magisterskich oraz kształcenia doktorantów, jak i stypendystów programów europejskich oraz innych programów rządowych (w tym CEEPUS i DAAD), a także stypendystów przyjeżdżających w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej. Odsetek obcokrajowców studiujących w Uniwersytecie Warszawskim na studiach w ramach pełnego cyklu kształcenia wzrósł w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 z 3% do 3,6%. Uniwersytet Warszawski aktywnie angażuje się także w realizację programu wymiany Erasmus (obecnie Erasmus+). W roku 2013 dyrekcja generalna ds. edukacji i kultury Komisji Europejskiej wybrała - spośród ponad 3 tys. szkół wyższych z różnych krajów - sto uczelni, które sprawnie realizują wymianę studencką. W tym zestawieniu Uniwersytet Warszawski zajął 7 pozycję pod względem liczby studentów wyjeżdżających. Jednocześnie warto zauważyć, że rośnie również liczba studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus. W 2014 r. Uniwersytet Warszawski przyjął ponad 1,6 tys. stypendystów programu. Uczelnia oferuje około 2 tys. zajęć w językach obcych, a także 30 programów studiów licencjackich i magisterskich. Przyciąganie kolejnych studentów z zagranicy nie będzie jednak możliwe bez ułatwienia im codziennego funkcjonowania w uczelni. Dlatego też jednym z najpilniejszych zadań w tym zakresie jest budowa nowoczesnego domu studenckiego spełniającego standardy XXI wieku. Wybudowana infrastruktura służyć będzie również osobom z Polski, pochodzącym spoza Warszawy. Celem tych dwóch inwestycji jest zapewnienie studentom i doktorantom odpowiednich warunków zakwaterowania w okresie kształcenia. Należy jednocześnie zauważyć, że zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowo budowanego oraz istniejącego domu studenckiego.

5. Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota

Inwestycja: rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji UW oraz budowa centrum kultury studenckiej

Lokalizacja: Warszawa, Kampus Ochota

W 2007 r. Uniwersytet Warszawski oddał do użytku Centrum Sportu i Rekreacji, w którym znajduje się hala sportowa, ścianka wspinaczkowa oraz basen. Infrastruktura Centrum Sportu i Rekreacji UW jest wykorzystywana na potrzeby obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego przewidzianych w czasie studiów, a także na potrzeby organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. W związku z powyższym Centrum Sportu i Rekreacji UW jest wykorzystywane 7 dni w tygodniu, od rana do późnych godzin wieczornych. W związku z dużym zapotrzebowaniem jest planowana rozbudowa tego obiektu, co pozwoli na rozszerzenie programu sportowego i uczestnictwo w zajęciach większej liczby studentów, uczących się w okolicach Kampusu Ochota. Rozbudowane Centrum Sportu i Rekreacji UW mogłoby też służyć integracji międzyuczelnianej i promocji sportu.

Jednocześnie w Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje wiele organizacji kulturalnych i artystycznych. Największe z nich to Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka". Obecnie ich działalność jest prowadzona głównie w wynajętych pomieszczeniach, rozproszonych na terenie całej Warszawy, gdyż Uniwersytet Warszawski nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, w której mogłaby być prowadzona działalność kulturalna i artystyczna. W związku z powyższym zasadne jest utworzenie centrum kultury studenckiej, dedykowanego wszystkim studentom i doktorantom. Centrum kultury studenckiej powstanie na terenie Kampusu Ochota w bliskim sąsiedztwie największych domów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego oraz zostanie połączone z Centrum Sportu i Rekreacji UW. Będzie miejscem spotkań studentów reprezentujących różne obszary kształcenia, co umożliwi integrację międzywydziałową i międzykulturową.

6. BUW (podziemie) - przebudowa na cele zajęć sportowych

Inwestycja: przebudowa podziemia budynku

Lokalizacja: Warszawa, Powiśle

Istotą inwestycji jest adaptacja podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dla celów sportowych. Gmach biblioteki nie tylko mieści jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju, ale jest również miejscem wystaw, spotkań i konferencji. Bibliotekę odwiedza dziennie około 3,5 tys. osób. Po modernizacji powierzchnia na poziomie -1 będzie służyć również jako sala sportowa, z której korzystaliby studenci wydziałów położonych w okolicach kampusu głównego i Powiśla.

7. Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)

Inwestycja: budowa budynku administracyjno-dydaktycznego

Lokalizacja: Warszawa, kampus główny

W Uniwersytecie Warszawskim (a szczególnie na kampusie głównym) brakuje powierzchni przeznaczonej dla jednostek odpowiedzialnych za rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i dydaktyki. Lokalizacja budynku w tym miejscu sprzyja takim funkcjom, ze względu na łatwą dostępność dla osób nowo przybyłych do Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie tych z zagranicy. Planuje się utworzenie tutaj Welcome Center, czyli centrum informacyjnego, dedykowanego studentom i pracownikom z zagranicy oraz osobom odwiedzającym uczelnię, w tym kandydatom na studia.

8. Przebudowa budynku Porektorskiego

Inwestycja:przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, kampus główny
Zakres tematyczny:językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki polityczne, historia, socjologia, nowoczesne technologie i media cyfrowe

Wzrost znaczenia gospodarczego państw Azji otwiera nowe perspektywy dla osób kształcących się w zakresie związanym z tym regionem. Jednak bez poprawy infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego niemożliwy będzie dalszy rozwój kształcenia oraz badań naukowych w tym zakresie.

Aktualnie nauczanie języków i kultury państw Azji odbywa się w wielu rozproszonych budynkach, co uniemożliwia organizację zajęć i pracę w liczniejszych grupach. Powyższe utrudnia również powiązanie nauczania na tych kierunkach z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne. Realizacja inwestycji pozwoli rozwinąć w Uniwersytecie Warszawskim nowoczesny program kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie nauczania języków i kultury państw Azji. W ramach planowanej przebudowy uwzględnione zostanie m.in. nowe wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik audiowizualnych i komputerowych.

9. Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe

Inwestycja: przebudowa poddasza budynku administracyjno-dydaktycznego

Lokalizacja: Warszawa, kampus główny

Pałac Kazimierzowski jest siedzibą władz rektorskich oraz wielu biur obsługujących studentów. Istnieje potrzeba zaadaptowania poddasza tego pałacu, dzięki czemu powstałoby więcej przestrzeni biurowej przeznaczonej do obsługi studentów i doktorantów oraz pracowników naukowych, w tym pochodzących z zagranicy (visiting professors, post docs). Uzyskana w ten sposób przestrzeń biurowa oraz zaplecze administracji zwiększą efektywność pracy jednostek Uniwersytetu Warszawskiego realizujących zadania w przedmiotowym zakresie, jak również podniosą komfort ich interesariuszy.

10. Przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69

Inwestycja: przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego

Lokalizacja: Warszawa, ul. Hoża 69

Dzięki modernizacji i zakupowi wyposażenia umożliwiającego prowadzenie warsztatów lub tutoriali obiekt stanie się pełnowartościowym centrum kształcenia przez całe życie (Lifelong Learning). Będą się w nim mieścić jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego zajmujące się otwartą edukacją. Zadaniem tych jednostek będzie zapewnienie możliwości korzystania przez osoby dorosłe z różnych form kształcenia realizowanego na wysokim poziomie oraz zgodnie z ich potrzebami. Edukacja będzie prowadzona w różnych formach, np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Jednostki Uniwersytetu Warszawskiego będą miały zapewnione warunki do rozwoju działalności badawczej w zakresie kształcenia ustawicznego.

11. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)

Inwestycja:budowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, ul. Furmańska
Zakres tematyczny:statystyka, polityka społeczna, socjologia, psychologia, medioznawstwo i antropologia

Realizacja inwestycji umożliwi utworzenie w tej lokalizacji centrum innowacji społecznych, którego zadaniem będzie stymulowanie edukacji i badań w kierunku rozwoju społecznego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa. W centrum pracować będą socjologowie, psychologowie, medioznawcy, statystycy, ekonomiści oraz osoby prowadzące działalność naukową w zakresie polityki społecznej, co umożliwi kompleksowe, interdyscyplinarne prowadzenie badań naukowych nad problemami społecznymi. Korzystając z zaplecza eksperckiego Uniwersytetu Warszawskiego, centrum stworzy ofertę skierowaną do organizacji pozarządowych, jak również do administracji i władz miejskich, samorządowych i państwowych. Adresatami usług centrum mogłyby być również inne organizacje działające w obszarze polityki społecznej oraz osoby działające na płaszczyźnie rozwiązywania problemów społecznych. Centrum ma świadczyć przede wszystkim usługi w zakresie: badań społecznych, konsultacji programowych, konsultacji merytorycznych, szkoleń, warsztatów. Pozwoli to podmiotom, które nie mają stosownych środków finansowych, na uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej optymalnego sposobu działania, stawiania trafnych diagnoz, trafnego opisywania warunków wyjściowych swojej działalności. Realizacja inwestycji pozwoli również na stworzenie nowoczesnego ośrodka wspierającego rozwój badań transdyscyplinarnych oraz innowacyjność w kształceniu przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

12. Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne

Inwestycja:przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, ul. Szturmowa 4
Zakres tematyczny:przedsiębiorczość, prawo, gospodarka, ekonomia, statystyka, doradztwo technologiczne, informatyka, nowe technologie, doradztwo biznesowe i działalność gospodarcza

Realizacja inwestycji umożliwi utworzenie w tej lokalizacji centrum współpracy z biznesem, które będzie prowadzić specjalne programy dla studentów związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczeń z zakresu zagadnień, które ma wspierać inwestycja, oraz promowaniem postaw przedsiębiorczych. Świadczone tu będą także usługi dla przedsiębiorców - przede wszystkim eksperckie i doradcze, m.in. w kwestiach prawnych, biznesowych, organizacyjnych, w zakresie doradztwa technologicznego, wymiany know-how. Ponadto w centrum zostanie utworzona przestrzeń dla działań projektowych, międzywydziałowych i innych tymczasowych inicjatyw z zakresu działalności naukowej i dydaktycznej (w tym międzynarodowych projektów badawczych). W centrum będą również gromadzone i udostępniane informacje o potencjalnych partnerach biznesowych, konkurentach, klientach i rynkach, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe, profesjonalne źródło dostępu do baz danych dotyczących międzynarodowego świata biznesu i podmiotów gospodarczych, a także do analiz przepisów prawa polskiego i zagranicznego, analiz wyników badań naukowych i udokumentowanych prac nad technologiami na świecie, które nie są dostępne za pośrednictwem ogólnodostępnych zasobów internetowych. W centrum znajdzie się także zaplecze materialne i eksperckie dla start-upów studenckich i pracowniczych.

13. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4

Inwestycja:budowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Zakres tematyczny:przedsiębiorczość, ekonomia, gospodarka cyfrowa, dziennikarstwo, medioznawstwo, komunikacja społeczna, media cyfrowe, nowe technologie, informatyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zajęcia dla studentów studiów w zakresie dziennikarstwa, medioznawstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa są aktualnie prowadzone w kilku różnych budynkach rozproszonych na terenie Warszawy. Co oczywiste, w tych lokalizacjach pracują też naukowcy. Rozproszenie infrastruktury poważnie utrudnia realizację ambitnych celów dydaktycznych i naukowych. Realizacja planowanej inwestycji umożliwi Uniwersytetowi Warszawskiemu utworzenie centrum współpracy i integracji nauk ekonomicznych i nauk o mediach, co z kolei pozwoli na szersze niż dotychczas włączenie się w krajowe i międzynarodowe inicjatywy naukowe i społeczne, w tym także rozwój współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami naukowymi, głównie z Europy, a także z Azji i Ameryki Północnej. Uzyskane w wyniku realizacji inwestycji wyposażenie techniczne sprawi, że oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego rozwinie się i wzbogaci o nowe metody i treści powiązane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, mediami cyfrowymi, także w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Powyższe ma szczególne znaczenie w kontekście rewolucji internetowej (gospodarka oparta na informacji), a także dla organizacji start-upów, szczególnie w branży nowych mediów. W powstałym obiekcie odbywać się będą ogólnodostępne seminaria, konferencje, a także prowadzone będą wykłady związane z planowaną tematyką dydaktyki i badań naukowych. Realizacja inwestycji pozwoli również na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, badań transdyscyplinarnych oraz będzie wspomagać umiędzynarodowienie uczelni.

14. Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe

Inwestycja:przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
Zakres tematyczny:pedagogika, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, zarządzanie (w tym zarządzanie wiedzą), rozwój kompetencji biznesowych, komunikacja interpersonalna, technologie informatyczne

Uniwersytet Warszawski podejmuje działania na rzecz innowacyjności w zakresie edukacji, co przede wszystkim dotyczy procesu kształcenia przyszłych nauczycieli, którzy będą pracować w szkołach różnego typu. W związku z powyższym planuje się inwestycję związaną z powołaniem eksperymentalnego centrum innowacji w kształceniu, łączącego zespoły Uniwersytetu Warszawskiego z partnerami zewnętrznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacji pozaformalnej. W zmodernizowanym w wyniku inwestycji budynku prowadzone będą badania nad rozwojem takich form kształcenia jak: blended learning, praca zespołowa, nowe sposoby pracy ze studentami i uczniami, a także w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych i umiejętności miękkich. Oczekuje się, że zmodernizowany budynek będzie miejscem, w którym zarówno studenci Uniwersytetu Warszawskiego, jak i uczestniczący w zajęciach nauczyciele z różnych typów szkół będą mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności w zakresie funkcjonowania w zespole, zarządzania zespołami, kreatywności, zarządzania wiedzą i komunikacji interpersonalnej, a także podnosić swoje kompetencje w zakresie znajomości technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym mobilnych, oraz umiejętności ich wykorzystania do celów kształcenia.

Stworzone zostaną lepsze możliwości dla poszukiwania innowacji w kształceniu. W oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę realizowane będą innowacyjne na polskim gruncie programy zajęć, powstałe w Szkole Edukacji, przy merytorycznym wsparciu ekspertów z renomowanego Teachers College Columbia University. Nowatorska Szkoła Edukacji będzie również miejscem realizacji eksperymentalnych programów nauczania, odpowiadających na wyzwania współczesnego świata, koncentrujących się na tematyce zrównoważonego rozwoju, przyjaznych dla środowiska technologii i metod gospodarowania.

15. Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu

Inwestycja:przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego
Lokalizacja:Warszawa, Aleje Ujazdowskie 4
Zakres tematyczny:językoznawstwo, socjologia, statystyka, ekonomia, nowe technologie i komunikacja

W celu wzmacniania istniejących i budowania nowych programów podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce, Uniwersytet Warszawski planuje stworzenie centrum współpracy i dialogu, w ramach którego będą udostępniane uniwersyteckie zasoby wiedzy, a także zasoby badawcze, możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w tym partnerom oraz instytucjom zewnętrznym. Inwestycja umożliwi zorganizowanie opiniotwórczego ośrodka łączącego badaczy z różnych krajów i dyscyplin naukowych, a także stworzy warunki do prowadzenia debat publicznych online. Przebudowany budynek stanie się również materialną bazą do organizacji i rozbudowy uniwersyteckich obserwatoriów: językowego, sondażowego i statystycznego. Przedsięwzięcie obejmie również zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zaplanowanej działalności naukowej i eksperckiej.

16. Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

Inwestycja: przebudowa oraz rozbudowa domu studenckiego na potrzeby dydaktyczne i socjalne

Lokalizacja: Warszawa, Kampus Służewiec

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego realizują rocznie około 3,5 tys. tematów badawczych. Uniwersytet Warszawski jest najaktywniejszą polską uczelnią pod względem zdobywania grantów na prowadzenie badań naukowych. Budowa nowej siedziby Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego poprawi warunki dla popularyzacji publikacji naukowych, powstających w uczelni. Budynek usytuowany będzie w skrzydle dobudowywanym do domu studenckiego przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie. Górne kondygnacje budynku zostaną przeznaczone na powierzchnię domu studenckiego, natomiast dolne na potrzeby wydawnictw uniwersyteckich. Dodatkowo przewiduje się, że uzyskane miejsca w domu studenckim umożliwią relokację studentów do nowego skrzydła w celu realizacji inwestycji opisanej w pkt 4.",

k)
w rozdziale VIII. ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI I MONITOROWANIA PROGRAMU:
w pkt VIII.1. Założenia systemu realizacji Programu:
––
w akapicie drugim zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"Stosownie do powyższego realizacja Programu jest nadzorowana przez Rektora, który część zadań, związanych z bieżącym zarządzaniem, deleguje na Dyrektora do spraw Programu. Najważniejszym gremium czuwającym nad właściwą realizacją Programu jest Komitet Sterujący, sprawujący nadzór nad jego realizacją oraz wspierający działania Rektora w tym zakresie.",

––
w akapicie trzecim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W realizacji Programu uczestniczą jednostki Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialne za: opracowanie wymogów funkcjonalno-użytkowych budynków i realizację prac projektowych (Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej), budowlanych (Biuro Realizacji Inwestycji) oraz planowanie, monitoring, sprawozdawczość i kontrolę (Biuro Programu Wieloletniego).",

––
w akapicie piątym w pkt 3 wyrazy "Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji" zastępuje się wyrazami "Centrum Kompetencji Cyfrowych",
w pkt VIII.2. Założenia systemu monitorowania Programu:
––
w akapicie pierwszym i akapicie piątym wyrazy "Biuro Programu Wieloletniego i Analiz Systemowych" zastępuje się wyrazami "Biuro Programu Wieloletniego",
––
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Ponadto przewiduje się dodatkową kontrolną sprawozdawczość w trakcie realizacji Programu - na koniec roku 2020 oraz na koniec roku 2021, a także po zakończeniu jego realizacji - na koniec roku 2027.",

––
w akapicie piątym w zdaniu pierwszym i w akapicie ósmym wyrazy "roku 2020 i 2025" zastępuje się wyrazami "lat 2020, 2021 i 2027",
––
w akapicie piątym w zdaniu drugim wyrazy "kierownik Programu" zastępuje się wyrazami "Dyrektor do spraw Programu",
l)
w rozdziale IX. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU tabela otrzymuje brzmienie:
Rok realizacjiPrzyrost powierzchni (w m2)
rocznienarastająco
201600
201700
201800
20198 3948 394
202008 394
20215 27213 666
202230 99444 660
202343 36088 020
2024088 020
202518 747106 767
202619 486126 253
202738 985165 238
m)
w rozdziale X. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU:
tabela otrzymuje brzmienie:
RokŚrodki z budżetu państwa (w zł)Środki własne UW (w zł)
20161 211 064128 372
20172 357 542158 630
201812 107 262830 597
201935 139 5073 625 490
202068 407 5103 816 294
2021130 227 0002 660 000
2022187 625 0006 420 028
2023131 583 3162 985 730
2024123 116 7131 994 000
202587 416 3141 844 800
2026120 324 0002 986 799
202745 595 272879 200
Ogółem945 110 50028 329 940
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Koszty całkowite Programu wyniosą 973 440 440 zł, z tego:

1) środki z budżetu państwa - 945 110 500 zł;

2) środki własne Uniwersytetu Warszawskiego - 28 329 940 zł.

Wykaz inwestycji został określony w harmonogramie programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", który stanowi załącznik do Programu.",

n)
w rozdziale XI. SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA POWIERZCHNI WYBUDOWANEJ ORAZ PRZEBUDOWANEJ W RAMACH PROGRAMU:
tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie:

"XI. SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY",

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"W wyniku realizacji Programu, po 12 latach, uczelni przybędzie 165,2 tys. m2 wybudowanej i przebudowanej powierzchni całkowitej.",

tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.Pozycja inwestycji w harmonogramieSuma powierzchni (w tys. m2)Koszt utrzymania m2/m-c (w zł)Łączny koszt utrzymania (w tys. zł/m-c)
1226,627718,2
21, 8, 12, 14, 1561,0191159,0
35, 6, 10, 11, 1354,115811,5
43, 4, 1621,2242,4
57, 92,312,3
Ogółem165,2-2733,4
akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Należy również wskazać, że przebudowa obiektów objętych Programem (wymagających daleko posuniętych prac modernizacyjnych) nie przyczyni się do zwiększenia kosztów operacyjnych ich funkcjonowania. Szacuje się, że koszty utrzymania przebudowanych obiektów będą na podobnym do obecnego poziomie, jednak mogą pojawić się np. oszczędności z tytułu: mniejszych strat energii, poprawy funkcjonalności i sprawności instalacji, ograniczenia kosztów napraw i usuwania skutków awarii wyeksploatowanych instalacji.",

o)
załącznik nr 1 do załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.