Monitor Polski

M.P.2017.908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 145
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (M.P. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 966) w załączniku w części VII. Plan finansowy Programu w tabeli w wierszu trzecim w kolumnie:
1) nr 3 wyrazy "120 000 tys." zastępuje się wyrazami "109 500 tys.";
2) nr 4 wyrazy "130 000 tys." zastępuje się wyrazami "140 500 tys.".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.