Monitor Polski

M.P.2015.923

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 933) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady miasta na prawach powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 3 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady dzielnicy m.st. Warszawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 4 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do rady powiatu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 6 zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym stanowiące załącznik do wzoru protokołu z wyborów do sejmiku województwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu 11 sierpnia 2015 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYBORY DO RADY POWIATU

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO)*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór