Monitor Polski

M.P.2015.921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 882 i 1053) załączniki nr 1-5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu 11 sierpnia 2015 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WYBORY DO RADY DZIELNICY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WYBORY DO RADY POWIATU

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór