Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

Monitor Polski

M.P.2016.770

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 495/2016
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. poz. 714, z późn. zm.) Krajowa Rada Sądownictwa uchwala, co następuje:
W Regulaminie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 304 oraz z 2016 r. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa, z uwzględnieniem zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.). Do postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.";

2)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. poz. 714, z późn. zm.);";

3)
w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego załącza się do protokołu posiedzenia.";

4)
w § 15 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. W przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia przyjętego protokołu posiedzenia rozstrzyga w drodze zarządzenia Przewodniczący Rady na wniosek osoby mającej interes prawny lub z urzędu, po wysłuchaniu pracownika Biura, który go sporządził.

8. Zarządzenie o sprostowaniu stanowi załącznik do protokołu posiedzenia. W sprostowanym protokole zamieszcza się wzmiankę o jego sprostowaniu, którą podpisuje Przewodniczący Rady i pracownik Biura, który go sporządził.";

5)
w § 18:
a)
w ust. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Jeżeli przewodniczący zespołu nie może podpisać protokołu, protokół podpisuje wskazany przez niego jeden z członków zespołu, zaznaczając przyczynę braku podpisu przewodniczącego.",

b)
po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Do sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia zespołu przepisy § 15 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. Określone w powołanych przepisach uprawnienia Przewodniczącego Rady przysługują przewodniczącemu zespołu. Jeżeli przewodniczący zespołu nie może sprostować lub uzupełnić protokołu przepis § 18 ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.";

6)
uchyla się § 22 i § 23;
7)
w § 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego lub asesora sądowego wraz z uzasadnieniem, po jej uprawomocnieniu się, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Rady Sądownictwa.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po zakończeniu posiedzenia wykaz osób, w stosunku do których Rada podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub asesora sądowego, zamieszcza się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Rady Sądownictwa.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.