Monitor Polski

M.P.2016.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1358/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, z późn. zm.) Krajowa Rada Sądownictwa uchwala, co następuje:
§  1. W regulaminie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 304) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada powołuje rzecznika prasowego, który jest odpowiedzialny za współpracę ze środkami społecznego przekazu. Rada może powołać zastępcę rzecznika prasowego, który jest odpowiedzialny za współpracę ze środkami społecznego przekazu.";

2) w § 29 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do zastępcy rzecznika prasowego ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.