Monitor Polski

M.P.2020.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 19/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 338 i 767) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informację o:

1) możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,

2) miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania

- urząd gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy. Informację tę komisarz wyborczy umieszcza na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.";

2) w § 19:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 16 ust. 2-4, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika tego komitetu wyborczego.",

b) uchyla się ust. 7;
3) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie załączników nr 1-3 niniejszej uchwały.
§  2.  Do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

.................................................................................

(określenie wyborów)

zarządzonych na dzień ....... - ........ - 20.... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach

...........................................................................................

(określenie wyborów)

zarządzonych na dzień ....... - ........ - 20.... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach

..............................................................................................

(określenie wyborów)

zarządzonych na dzień ....... - ........ - 20.... r.

wzór