Monitor Polski

M.P.2019.767

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 80/2019
PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 338) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie załączników nr 1-3 niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach

wzór