Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania... - M.P.2016.1007 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Monitor Polski

M.P.2016.1007

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 178 § 11 i art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, osoba wskazana przez wójta:";

2)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się również osoby wskazane do składów komisji, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, przez wójta.";

3)
w § 13:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:

1) przy powoływaniu terytorialnej komisji wyborczej:

a) 9 kopert - w przypadku gminnej i miejskiej komisji wyborczej w gminach niebędących miastem na prawach powiatu oraz dzielnicowej komisji wyborczej w dzielnicach m.st. Warszawy,

b) 8 kopert - w przypadku wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu;

2) przy powoływaniu obwodowej komisji wyborczej:

a) 10 kopert - w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

b) 8 kopert - w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

c) 6 kopert - w przypadku komisji w obwodach odrębnych.",

b)
dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

5b. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.";

4)
w § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) terytorialne komisje wyborcze, przy uwzględnieniu sędziego wskazanego przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego do wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu, powołuje się łącznie w składzie 7 osób;

2) obwodowe komisje wyborcze, przy uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, powołuje się łącznie w składzie:

a) 9 osób - w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

b) 7 osób - w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

c) 5 osób - w przypadku komisji w obwodach odrębnych.";

5)
w § 16:
a)
w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) śmierci członka komisji.",

b)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych dokonywane są także w przypadku utraty członkostwa w komisji na skutek wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 1a.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku zmniejszenia się jej składu poniżej minimalnego składu komisji. Organ właściwy do powołania komisji dokonuje jej uzupełnienia do składu określonego w § 14 ust. 4.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.