§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Monitor Polski

M.P.2019.773

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.