Monitor Polski

M.P.2015.758

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Brailleʼ a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku

Na podstawie art. 223 i 266 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (M.P. poz. 537) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki każdego rodzaju. Ponadto dla każdej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się 10 sztuk nakładek każdego rodzaju. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przy użyciu nakładek, przekaże nakładki urzędom gmin w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym.";

2) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Na kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów wyborczych obwodowa komisja wyborcza umieszcza odcisk swojej pieczęci.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.