Zmiana uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Monitor Polski

M.P.2019.769

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 78
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) postanawia się, co następuje:
W uchwale nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 12) w załączniku w punkcie 4.2. Plan działań w tabeli nr 1 w działaniu 3.5 w kolumnie 3 wyrazy "Minister Rozwoju i Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.