Monitor Polski

M.P.2020.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 12/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M.P. poz. 783 oraz z 2017 r. poz. 178) w § 16 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Zarządu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu przez Zarząd projektu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy), określając termin zajęcia stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do rozpatrywania projektów uchwał w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych przepisu ust. 2 nie stosuje się.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.