Monitor Polski

M.P.2016.1126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) uchwala się, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. poz. 1007 oraz z 2015 r. poz. 922) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. 1. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia jawnego albo niejawnego w składzie trzech sędziów wskazuje skład orzekający, w tym przewodniczącego oraz sędziego sprawozdawcę, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przydziału spraw sędziom określonymi przez Kolegium Sądu oraz planem posiedzeń ustalonym przez Prezesa Izby na podstawie § 20 pkt 3.

2. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia jawnego albo niejawnego w składzie trzech sędziów przydziela sprawy sędziom wydziału według kolejności ich wpływu, z wyłączeniem:

1) spraw, które podlegają rozpoznaniu poza kolejnością na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu albo przepisów szczególnych;

2) skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz skarg na niewykonanie wyroku;

3) spraw rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny po uprzednim przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu;

4) spraw pozostających ze sobą w związku;

5) spraw, w których odroczono posiedzenie;

6) spraw o udzielenie cudzoziemcowi ochrony i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;

7) spraw dotyczących zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz usług opiekuńczych;

8) spraw dotyczących statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych;

9) spraw dotyczących świadczeń w drodze wyjątku;

10) spraw dotyczących zwolnienia ze służby i wypowiedzenia stosunku służbowego.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 2, przewodniczący wydziału przydziela z zachowaniem odrębnej kolejności ich wpływu.

4. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia niejawnego w składzie jednego sędziego wskazuje sędziego sprawozdawcę zgodnie z ustalonym planem posiedzeń i przydziela sprawy.

5. Prezes Izby może w uzasadnionych przypadkach zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością ich wpływu, po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącymi wydziałów.";

2) uchyla się § 44;
3) uchyla się § 49.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.