Monitor Polski

M.P.2015.922

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2015 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 23 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 oraz z 2015 r. poz. 1224) uchwala się, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 86, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Audyt wewnętrzny w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest wykonywany na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.";

2) w § 16 w ust. 2 po wyrazach "inne zespoły" dodaje się po przecinku wyrazy "w tym międzystrukturalne,";
3) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Prezes Sądu, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Sądu, może tworzyć zespoły międzystrukturalne, składające się z członków poszczególnych jednostek organizacyjnych sądów administracyjnych, do wykonywania określonych przez niego zadań, którymi kierują kierownicy zespołów.";

4) w § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ustala terminy i składy orzekające posiedzeń jawnych i niejawnych na kolejne okresy trzymiesięczne, w tym także posiedzeń jawnych w składzie całej Izby albo w składzie siedmiu sędziów oraz przewodniczy tym posiedzeniom Sądu, jeżeli bierze w nich udział;";

5) w § 21 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) potwierdza uprawnienie do przejrzenia akt sprawy osobom niebędącym stroną w postępowaniu, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych;

4) wykonuje na zarządzenie Prezesa Izby czynności, o których mowa w § 20 pkt 3; terminy posiedzeń niejawnych w składzie jednego sędziego może wyznaczyć także przewodniczący wydziału albo sędzia sprawozdawca;

5) kontroluje zasadność odraczania rozpraw oraz bieg spraw;";

6) § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu podejmuje uchwałę o przedstawieniu Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego, zgodnie z uchwalonym regulaminem.";

7) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W salach rozpraw (posiedzeń) na ścianie za stołem sędziowskim umieszcza się godło Rzeczypospolitej Polskiej";

8) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Sąd i Prezes Sądu posiadają swoje pieczęcie urzędowe z wizerunkiem orła i napisem, których wzór określają przepisy o godle Rzeczypospolitej Polskiej.";

9) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kolegium Sądu, na wniosek Prezesa Sądu, przydziela sędziów do Izb (wydziału w Izbie) i określa szczegółowe zasady przydziału spraw sędziom, uwzględniając specjalizację orzeczniczą sędziów, zakres obowiązków sędziego niezwiązanych z orzekaniem i wpływ spraw oraz obowiązek zapewnienia sprawności postępowania, a w szczególności zagwarantowania przez przewodniczącego wydziału pełnego obciążenia sprawami rozpraw w ustalonych terminach oraz wyznaczania spraw najdłużej zalegających i podlegających wyznaczeniu w pierwszej kolejności.";

10) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia wskazuje skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego i sędziego sprawozdawcę. Sprawy na to posiedzenie wyznacza według kolejności wpływu, w którym sprawozdawcami są sędziowie składu orzekającego Sądu, rozpoznającego sprawy na tym posiedzeniu, z uwzględnieniem spraw, które podlegają rozpoznaniu poza kolejnością.";

11) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Jeżeli z powodu przyczyn losowych lub przeszkód prawnych konieczna jest zmiana składu orzekającego, Prezes Izby albo na jego zarządzenie przewodniczący wydziału wyznacza innego sędziego, zgodnie ze szczegółowymi zasadami, o których mowa w § 41 ust. 1.";

12) w § 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przewodniczący wydziału może zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli wymaga tego ochrona praw dziecka.";

13) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W czasie rozpraw sędziowie używają togi i biretu jako stroju urzędowego, a sędzia przewodniczący składu orzekającego na rozprawie - także łańcucha z wizerunkiem orła, według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.";

14) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W czasie wejścia Sądu na salę rozpraw, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez Sąd wszyscy obecni na sali, w tym także uczestniczący w posiedzeniu prokurator i protokolant, powstają z miejsc.";

15) § 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70. Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy "Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej", a nad tymi wyrazami wizerunek orła, którego wzór określają przepisy o godle Rzeczypospolitej Polskiej.";

16) § 71 otrzymuje brzmienie:

"§ 71. 1. Uzasadnienie orzeczenia sporządza sędzia sprawozdawca.

2. Sędzia sprawozdawca nie ma obowiązku sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, do którego zgłosił zdanie odrębne.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, sędzia sprawozdawca nie sporządził uzasadnienia orzeczenia albo jeżeli sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez sędziego sprawozdawcę nie jest możliwe z innych względów lub napotyka przeszkody uniemożliwiające sporządzenie uzasadnienia w terminie, uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący składu orzekającego lub inny sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia.

4. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie sentencji orzeczenia przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki: "votum separatum", "cvs", "zdanie odrębne" albo "zdanie odrębne od uzasadnienia".

5. Sędzia zgłaszający zdanie odrębne uzasadnia je w terminie, o którym mowa w art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

6. Uzasadnienia zdania odrębnego nie doręcza się stronom.";

17) rozdziały 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"Rozdział 10

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego

§ 74. 1. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego zawiera:

1) określenie przedmiotu kontroli;

2) wskazanie wzorca kontroli;

3) uzasadnienie postawionego zarzutu niezgodności kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części z przepisami Konstytucji, ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub ustawy;

4) oznaczenie sprawy, w związku z którą pytanie prawne zostało przedstawione (omówienie sprawy będącej podstawą przedstawienia pytania prawnego);

5) wskazanie, w jakim zakresie odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego na pytanie prawne może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało przedstawione;

6) wskazanie przedstawiciela składu orzekającego.

2. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego skład orzekający przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu wraz z aktami sprawy za pośrednictwem Prezesa Sądu.

3. Informacje o treści wydawanych postanowień zawierających pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego przekazuje się niezwłocznie do Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 75. Skład orzekający zawiadamia Prezesa Sądu o stwierdzonej w toku rozpoznawania sprawy niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, jeżeli brak jest podstaw do przedstawienia pytania prawnego.

Rozdział 11

Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

§ 76. 1. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym zawiera w szczególności:

1) określenie przedmiotu pytania prawnego;

2) zwięzłe przedstawienie stanu sprawy oraz istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, będących podstawą przedstawienia pytania prawnego;

3) treść przepisów polskich mogących mieć zastosowanie w sprawie oraz, w razie potrzeby, wskazanie istotnego dla sprawy orzecznictwa sądów polskich;

4) uzasadnienie powodów, dla których skład orzekający rozpatruje kwestię wykładni lub ważności przepisów prawa Unii Europejskiej, jak również przedstawienie związku między tymi przepisami a ustawodawstwem polskim, w zakresie określonym w pytaniu;

5) wskazanie, w jakim zakresie odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało postawione.

2. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego skład orzekający przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z aktami sprawy, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem Prezesa Sądu.

3. Skład orzekający kierujący pytanie decyduje, czy i w jakim zakresie przesyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpisy akt sprawy.

4. Informacje o treści wydawanych postanowień zawierających pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazuje się niezwłocznie do Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 77. Skład orzekający przesyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpis orzeczenia kończącego postępowanie, w którym zapadło orzeczenie w trybie prejudycjalnym, wskazując numer sprawy, pod którym toczyło się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.