Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej. - M.P.2019.390 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2019.390

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 65/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600 oraz z 2018 r. poz. 122, 530 i 653) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym

§ 17a. Sekretarz Komisji, niezwłocznie po zarządzeniu przez przewodniczącego Komisji obiegowego trybu podjęcia uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) informuje wszystkich członków Komisji o wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji terminie zajęcia stanowiska;

2) załącza projekt uchwały oraz niezbędne materiały;

3) wyznacza adres e-mail dla oddania głosu lub nadesłania sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w trybie obiegowym.

§ 17b. Przewodniczący Komisji stwierdza wynik głosowania, powiadamiając o tym wszystkich członków Komisji, i podejmuje stosowne czynności z tym związane. Przepis § 15 stosuje się odpowiednio.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.