Monitor Polski

M.P.2018.653

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600 oraz z 2018 r. poz. 122 i 530) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 uchyla się ust. 1a;
2) w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego - członkowie zarządów województw (w tym marszałkowie i wicemarszałkowie), sekretarze województw, skarbnicy województw, członkowie zarządów powiatów (w tym starostowie i wicestarostowie), sekretarze powiatów, skarbnicy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), sekretarze gmin, skarbnicy gmin, członkowie zarządów związków metropolitalnych, sekretarze związków metropolitalnych i skarbnicy związków metropolitalnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.