Monitor Polski

M.P.2016.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38 oraz z 2015 r. poz. 1295) w § 21 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) analizowanie danych o informacjach dodatkowych wpisanych do systemu informatycznego udostępnionego gminom przez Krajowe Biuro Wyborcze;".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.