Monitor Polski

M.P.2015.1295

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26, poz. 286 oraz z 2012 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:

1) podpisuje w imieniu Komisji uchwały, obwieszczenia i komunikaty urzędowe, a także wnioski oraz wyjaśnienia Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, akty powołania komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 16;

2) nadzoruje wykonanie wniosków Komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego o dłuższym stażu w Komisji, a w razie również jego nieobecności drugi z zastępców przewodniczącego, o ile przewodniczący Komisji nie postanowił inaczej.

3. Przewodniczący Komisji może upoważnić sekretarza Komisji do podpisywania, w razie swojej nieobecności, wniosków i wyjaśnień Komisji, a także innych pism wychodzących na zewnątrz, o których mowa w ust. 1 pkt 1.";

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.";

3) w § 16 w pkt 3 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) uchwały, o których mowa w art. 218 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego;";

4) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Zgłoszeń informacji o uzyskiwanych korzyściach dokonują:

1) do Komisji - członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu w ministerstwach oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, a także wojewodowie i wicewojewodowie;

2) do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego - członkowie zarządów województw (w tym marszałkowie i wicemarszałkowie), sekretarze województw, skarbnicy województw, członkowie zarządów powiatów (w tym starostowie i wicestarostowie), sekretarze powiatów, skarbnicy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), sekretarze gmin i skarbnicy gmin.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.