Zmiana uchwały w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów... - M.P.2019.389 - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.389

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 57/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 170 § 3 i art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Alina Monika Witkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni w stanie spoczynku";

2)
w załączniku nr 39 uchyla się pkt 3;
3)
w załączniku nr 40 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ewa Łabno-Smoleń - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie w stanie spoczynku".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.